Rails 5.1 konfiguracja Dockera – part 2

Gdzie umieścić pliki dockera?

Najczęściej pliki zwiazane z konfiguracją umieszczamy w głównym katalogu aplikacji. Jednak w naszym przypadku nie bedzie to tylko jeden plik. Aby nie zaśmiecać głównego katalogu dodamy osobny folder, do którego wrzucimy wszystkie potrzebne pliki dockera. Najlepiej umieścić go w katalogu /config

app
config
 |docker
   -- Dockerfile
   -- docker-compose.yml
db
lib
public
...

Docker-compose dla rails_app

Docker-compose służy do tego aby łączyć ze sobą poszczególne obrazy dockera. W naszym przypadku użyjemy następujących obrazów:

 • Obraz główny bazujący na ruby:2.4.0
 • Obraz bazy danych – postgres:9.6.2
 • Obraz do trzymania gemów busybox (obraz z minimalna ilością zależności)
# config/docker/docker-compose.yml

version: '2'
services:
 db:
  image: postgres:9.6.2
 server:
  build:
   context: ../../
   dockerfile: ./config/docker/Dockerfile
  volumes:
   - ../../:/rails_app
  volumes_from:
   - gems
  ports:
   - '3000:3000'
   - '8080:8080'
  depends_on:
   - db
  tty: true
  stdin_open: true
 gems:
  image: busybox
  volumes:
   - /rails_app_gems

Objaśnienie

 server:
  build:
   context: ../../
   dockerfile: ./config/docker/Dockerfile

Ponieważ umieściliśmy docker-compose.yml w podkatalogu aplikacji, to trzeba wskazać gdzie znajdują się pliki aplikacji oraz gdzie jest dockerfile.

  ports:
   - '3000:3000'
   - '8080:8080'
  depends_on:
   - db

Polecenie ports sprawia ze porty ze ‘środka’ dockera są widoczne w naszej lokalnej maszynie. Polecenie depends_on robi tylko tyle, że wymusza stworzenie obrazu db, zanim stworzy się obraz server

  tty: true
  stdin_open: true

Dzięki tym poleceniom utworzy się container do którego będziemy mogli się zalogować

  volumes:
   - ../../:/rails_app

Pliki naszej aplikacji (../../) będą się znajdować w containerze w katalogu /rails_app

  volumes_from:
   - gems

Jesli nasze gemy trzymalibyśmy bezpośrednio w głównym obrazie to za każdym razem przy przebudowie obrazu wszystke gemy ściągałyby się od nowa. Z tego względu wykorzystujemy osobny obraz do trzymania danych. Polecenie volumes_form nam to umożliwia.

Dockerfile

FROM ruby:2.4.0

RUN apt-get update -qq
RUN apt-get install apt-transport-https

RUN curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
RUN echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
RUN apt-get update -qq

RUN apt-get install -y build-essential libpq-dev yarn nodejs

WORKDIR /rails_app

ENV BUNDLE_PATH=/rails_app_gems
ENV RAILS_ENV=develop

FROM ruby:2.4.0

Bazujemy na obrazie ruby:2.4.0

RUN apt-get update -qq
RUN apt-get install apt-transport-https

RUN curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
RUN echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
RUN apt-get update -qq

RUN apt-get install -y build-essential libpq-dev yarn nodejs

Powyższe linijki służą do zainstalowania nodejs, oraz yarn-a czyli managera pakietów js.

WORKDIR /rails_app

ENV BUNDLE_PATH=/rails_app_gems
ENV RAILS_ENV=develop

Workdir określa katolog w którym będą wykonywane wszystkie polecenia.
BUNDLE_PATH=/rails_app_gems powinna być zgodna ze ścieżką którą podaliśmy w docker-compose-yml
ENV RAILS_ENV=develop, dla uproszczenia jako środowisko podaje develop, chociaż osobiście preferuje dodanie odobnego env dla dockera, np docker-dev. Wiąże się to jednak z tym, że trzeba takie środowisklo skonfigurować w railsach.

Co dalej?

Środowisko mamy skonfigurowane. Możemy więc przystąpić do uruchomienia aplikacji, a nastepnie do pracy nad nią w środowisku dockera

W następnym poście napiszę jak to zrobić